กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
     ยินดีต้อนรับสู่ อบต.วังยาง
     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· ข่าวสารประชาสัมพันธ์
· เข้าสู่ระบบ
· ค้นหา
· ภาระกิจหลักของ อบต.วังยาง
· เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
     ทำเนียบบุคลากร
 • ฝ่ายบริหาร อบต.
 • ฝ่ายสภา อบต.
 • นักบริหาร
 • สำนักงานปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 61 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  พันธกิจ
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางจราจร
  2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม
  3. ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี
  5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป้าหมาย
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  มีทรัพยากรน้ำใช้ทางการเกษตรกรรมที่เพียงพอมีผลผลิตเพิ่มขึ้นลดผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนแล้ง
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคม
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ สะพาน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณูปโภค
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การไฟฟ้า
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การประปา

  ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหาร
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการภายในท้องถิ่นและชุมชน

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  สงวนลิขสิทธิ์โดย © อบต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2016-02-02 (293 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม