กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
     ยินดีต้อนรับสู่ อบต.วังยาง
     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Members List
· Orgm
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวสาร
· เข้าสู่ระบบ
· ค้นหา
· บทวิจารณ์
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาระกิจหลักของ อบต.วังยาง
· เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
· สถิติการเข้าชม
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
     ทำเนียบบุคลากร
 • ฝ่ายบริหาร อบต.
 • ฝ่ายสภา อบต.
 • นักบริหาร
 • สำนักงานปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 76 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  วิสัยทัศน์

  "วังยางหนองโพธิ์น่าอยู่ สู่เศรษฐกิจคมอาเซียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


  พันธกิจ


  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ "พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้กำหนด พันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้


  พันธกิจการพัฒนา
  ๑. พัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด
  ๒. ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
  ๓. ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ฝายกักเก็บน้ำ แหล่งน้ำสำรอง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
  ๔. พัฒนาระบบการตลาดกลาง รองรับการเกษตร การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตที่เป็นระบบเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
  ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคม
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ สะพาน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณูปโภค
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การไฟฟ้า
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การประปา

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหาร
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการภายในท้องถิ่นและชุมชน

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2016-02-02 (444 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม