_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการจิตอาสาคณะพัฒนาชุมชน
โครงการจิตอาสาคณะพัฒนาชุมชน
นายมิตรชัย พ่อศรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เป็นประธานเปิดงาน โครงการจิตอาสาคณะพัฒนาชุมชน
นายมิตรชัย พ่อศรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เป็นประธานเปิดงาน โครงการจิตอาสาคณะพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนในการ่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีจิตอาสาต่อชุมชนอย่างแท้จริง ณ โรงเรียนวังยางวิทยาคม เวลา 08.00 - 16.30 น. โดย สภาเด็กและเยาวชน และพนักงานส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : วัชระ
อ่าน 140 ครั้ง
วันที่ 03 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:43:59:AM