_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น
เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ด้วย องค์กรบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามหนังสือแนบท้ายนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศ อบต.วังยาง เรื่อง การับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นฯ
ข่าวโดย : สำนักงานปลัด อบต.
อ่าน 200 ครั้ง
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:53:00:AM