_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดู นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จึงขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ข่าวโดย : กองคลัง
อ่าน 76 ครั้ง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:39:42:AM