_PRINT 
logo.gif

ข่าว : จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนธันวาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนธันวาคม 2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร 104,279.70 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินกล่องละ 7.82 บาท แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ราคาที่เคยซื้อ 2 ปี

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 85 ครั้ง
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:32:01:AM